Aanmelden

    Wil je lid worden van ons koor? Geef je dan hier op!

    Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan de koren Shine & Testify om van zijn/haar hieronder genoemde IBANnummer automatisch het lidmaatschapbedrag te incasseren van bovengenoemd bedrag. Het bedrag wordt iedere maand rond dezelfde datum geïncasseerd door Shine & Testify onder vermelding van contributie + desbetreffende maand

    Persoonsgegevens: